Program edukacyjny

© Abdone | Dreamstime Stock Photos

Program edukacyjny realizowany w Przedszkolu Zielony Domek zgodny jest z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia wymienia 15 głównych obszarów wspierania rozwoju, wychowania i kształcenia przedszkolaków:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych (porozumiewanie się, przestrzeganie reguł współżycia w grupie)
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Wspomaganie rozwoju mowy
 • Wspomaganie rozwoju czynności intelektualnych (przewidywanie skutków, łączenie skutku z przyczyną, klasyfikowanie przedmiotów)
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy i taniec
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 

Wychowawcy decydują o wyborze programu edukacyjnego w zakresie obowiązkowej podstawy programowej, mogą też tworzyć programy autorskie.

W bieżącym roku szkolnym realizujemy program wychowania przedszkolnego „Dziecko w swoim żywiole” w grupie 3 i 4-latków oraz „Szkoła nas woła”  w grupie starszaków, oba programy opracowane zostały przez Wydawnictwo Nowa Era.

Edukacja ekologiczna realizowana jest m. in. w oparciu o Program Ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz „Zielona Ziemia” (M. Lubańska, J. Wolska), których celem jest edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Podejmowane działania proekologiczne mają na celu dbałość o otaczające nas środowisko: segregowanie śmieci, patrole ekologiczne, sadzenie własnych drzewek, dokarmianie ptaków, organizowanie specjalnych konkursów i dni, poświęconych przyrodzie.

W edukacji matematycznej opieramy się na założeniach programu prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”. Metoda ta umiejętnie rozwija możliwości umysłowe i zdolności do uczenia się matematyki drzemiące w każdym dziecku, które samodzielnie może odkrywać uporządkowany świat matematyki, przy dyskretnym wsparciu nauczyciela.

 

Nauka języka angielskiego - istotnym założeniem programowym naszego przedszkola jest praktyczne przyzwyczajenie dzieci do dwujęzyczności, tak aby język angielski zagościł w ich codziennych zabawach. Wykorzystujemy naturalną ciekawość świata przedszkolaków, które w sposób naturalny przez swobodną zabawę i bez obaw mogą przyswajać język obcy. Zajęcia językowe dla dzieci połączone są z elementami muzycznymi (piosenki, rymowanki, wierszyki), plastycznymi, ruchowymi (taniec, pląsy, gry). Dzieci w „naturalnych warunkach” śpiewają, recytują, tańczą doskonale się bawią a przy tym wiele się uczą.

Cele językowe w edukacji przedszkolnej to przede wszystkim:

* osłuchanie się z językiem angielskim

* uwrażliwienie na prawidłową wymowę i intonację (poprzez śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków)

* przyswojenie podstawowych zwrotów i umiejętność ich praktycznego zastosowania.

W przedszkolu zajęcia z języka angielskiego realizowane są w oparciu o materiały edukacyjne z cyklu „Cookie and Friends” wydawnictwa Oxford University Press oraz „English play box” wydawnictwa Nowa Era i odbywają się w ramach czesnego:

 • dwa razy w tygodniu w 30 minutowych blokach we wtorek i czwartek (nauka nowego materiału)
 • codziennie rano i po południu w formie powtórzeń znanych wierszyków, gier i piosenek.

 

W swojej pracy korzystamy dodatkowo z takich metod, jak:

* przygotowanie dzieci do pisania i czytania metodą dr Ireny Majchrzak

* pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza

* elementy gimnastyki mózgu Paula Denisona

* Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

* elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz