Metody nauczania

W Przedszkolu Zielony Domek nie ma współzawodnictwa i etykietowania, nie ma podziału na dzieci lepsze i gorsze. Praca dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi oparta jest na tolerancji, szacunku, zaufaniu i odpowiedzialności za innych.

Wychowankowie oceniani są  na podstawie indywidualnych postępów, a nie na zasadzie porównywania z innymi dziećmi. Każde dziecko jest zachęcane do robienia postępów. Ze szczególnym naciskiem rozwijamy umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej.

Zgodnie z misją naszego Przedszkola preferujemy aktywne metody pracy z dziećmi, ponieważ metody te zakładają samodzielne odkrywanie wiedzy przez dzieci, dochodzenie do wiedzy małymi krokami, angażowanie całej grupy, korzystanie i wymianę wiedzy między przedszkolakami.

METODY AKTYWIZUJĄCE to takie, w których aktywność dzieci przewyższa aktywność nauczyciela. Prowadzi to do opanowanie przez dziecko konkretnych umiejętności a nie tylko wiedzy. Metody tego typu przesuwają punkt ciężkości zdarzeń na zajęciach z nauczyciela na dziecko. Nauczyciel wyznacza kierunek, doradza i czuwa nad grupą, projektuje sytuacje, w której odbywa się nauka, ale to przedszkolaki realizują zadania, samodzielnie wybierają rozwiązania i poddają je weryfikacji. Dziecko jest nie tylko odbiorcą i uczestnikiem ale i w ramach wyznaczonych przez nauczyciela, kreuje sytuacje na zajęciach. Taka sytuacja sprzyja nie tylko nabywaniu wiedzy i umiejętności, ale także, a może przede wszystkim umiejętności ponad przedmiotowych. Znaczenie tych ostatnich jest kluczowe dla dalszej kariery szkolnej dziecka oraz dla jego możliwości w dorosłym życiu.

Metody aktywizujące motywują do samodzielnego zdobywania wiedzy. Mieszczą się w strategiach nauczania problemowego, eksponującego i praktycznego.

GRY PLANSZOWE – oprócz dobrej zabawy są źródłem treści dydaktycznych i wychowawczych. Uczą ścisłego przestrzegania reguł i precyzyjnego formułowania poleceń. Gry planszowe pobudzają twórcze myślenie, rozwijają wyobraźnię, kształtują u dzieci logiczne myślenie skutkowo-przyczynowe, zmuszają do współdziałania, dają satysfakcję z osiągniętych rezultatów.

BURZA MÓZGÓW – jest to twórczy sposób na rozwiązanie problemu, rozwija sprawność umysłową oraz pogłębia osobiste zainteresowania. Metoda rozbudza kreatywność i wyobraźnię, u dzieci nieśmiałych przełamuje opory przed wyjawianiem własnych pomysłów, podtrzymuje koncentrację i napięcie w całej grupie.

METODA PROJEKTU – kształtuje umiejętność twórczego myślenia i współpracy w grupie. Dzieci pracują w grupie, uczą się przeprowadzania celowych rozmów, samodzielnego poszukiwania materiałów, solidarnej odpowiedzialności za efekt końcowy, oceniania swoich własnych osiągnięć.

DRAMA - metoda pedagogiczna, która wykorzystuje naturalną skłonność dziecka do naśladownictwa, sprzyja rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalnej i ruchowej. Drama wzmacnia więź koleżeńską i grupową, ponieważ bazuje na współpracy i współodpowiedzialności. Drama sprzyja koncentracji, skupieniu i wyciszeniu w grupie.

EKSPERYMENT NAUKOWY – metoda odmienna od obserwacji, eksperyment polega na wprowadzeniu celowej modyfikacji do obserwowanych zjawisk w celu poznania zależności przyczynowych w badanych zjawiskach. Eksperymenty naukowe pomagają dzieciom zrozumieć wiele zjawisk zachodzących w otaczającym je świecie, pobudzają twórcze i analityczne myślenie, ułatwiają zrozumienie skutku w połączeniu z przyczyną.