Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Zielony Domek

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Ustawia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

oraz w aktach wykonawczych do ustawy:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół a także
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( z późniejszymi zmianami ).

Misja Przedszkola

  • Podejmujemy działania mające na celu szczęście i bezpieczeństwo dzieci
  • Zapewniamy każdemu z wychowanków wszechstronny i harmonijny rozwój zgodny z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami, dzięki temu stwarzamy mu możliwość osiągnięcia sukcesu
  • Współpracujemy z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze wobec dziecka
  • Zapewniamy kontakty z przyrodą i kształtujemy postawy proekologiczne
  • Na bieżąco prowadzimy diagnozę indywidualnych osiągnięć dziecka, w trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów
  • Preferujemy aktywne metody pracy z dziećmi przez zabawę i doświadczenie

Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i umiejętności zapewnią naszym wychowankom udany start szkolny oraz przygotują je do życia we współczesnym świecie.