Cele opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne

Cele opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne

Cele opiekuńczo-wychowawcze

 • Zapewnienie dziecku miłości i poczucia bezpieczeństwa poprzez stworzenie mu warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych i współdziałanie z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze wobec dziecka
 • Zaspokojenie potrzeb fizjologicznych dziecka
 • Kształtowanie u dziecka czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Kształtowanie u dziecka umiejętności społecznych, wdrażanie go do reguł współżycia w grupie
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej (właściwe odżywianie, sprawność fizyczna) i proekologicznej
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo

 

Cele edukacyjne

 • Wspomaganie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i poszerzanie zasobu słów
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka poprzez edukację matematyczną i rozumienie otaczającego je świata
 • Wychowanie dziecka przez sztukę: dziecko tworzy różne formy plastyczne, uczestniczy w zajęciach umuzykalniających, dziecko widzem i aktorem
 • Doskonalenie sprawności manualnej i motorycznej u dziecka poprzez ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę