Aktualności / Koronawirus

Przedszkole i żłobek Zielony Domek są otwarte w godzinach 6.45-17.30.

Koronawirus

 Zarządzenie Nr 1/05/2020

Dyrektora Przedszkola Niepublicznego Zielony Domek w Brześcach

w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem

z dnia 11. 05. 2020 r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   i Sportu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.)

§ 1

 1. Wprowadzam „Procedurę dotyczącą zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem obowiązującą  w Przedszkolu Zielony Domek w Górze Kalwarii”.
 2. Procedura stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 1. Zobowiązuję nauczycieli do prowadzenia akcji profilaktycznej poprzez:
 2. Przekazywanie rodzicom informacji o udostępnionych na stronie przedszkola materiałach informacyjnych na temat koronawirusa, wywieszanie ważnych informacji na tablicach informacyjnych;
 3. Promowanie w przedszkolu zachowań zmniejszających  ryzyko zakażenia – częstego mycia rąk

stosowania zasad ochrony podczas kaszlu

unikania dotykania oczu, nosa, ust

zachowania bezpiecznej odległości

 1. Zobowiązuję nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dotyczących zasad profilaktyki oraz o częstym przypominaniu  o tych zasadach

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA

U DZIECKALUB PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ZIELONY DOMEK W BRZEŚCACH

 1. Nie wolno lekceważyć żadnych objawów infekcji układu oddechowego takich jak:

- gorączka pow. 37,5 0 C,

- katar,

- kaszel,

- duszności,

- wysypka,

- biegunka, torsje,

- utrata węchu lub smaku,

- silny ból głowy,

- inne niepokojące objawy.

 1. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u dziecka lub pracownika przedszkola należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola.
 2. Dziecko lub pracownika z objawami należy odizolować od osób zdrowych, umieszczając go w tzw. sali nr 2 lub 4. Dziecko będzie przebywało w obecności pracownika upoważnionego przez dyrektora przedszkola. We wspomnianym pomieszczeniu nie może przebywać inna osoba.
 3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia rodziców (prawnych opiekunów dziecka), sanepid – tel.: (22) 4564620 lub 609229647, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia osoby odizolowanej , osoba decyzyjna zobowiązana jest zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy oraz wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola.
 6. Dalsze kroki profilaktyczne podejmuje dyrektor, stosując się ściśle do wytycznych powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej. O podjętych działaniach dyrektor niezwłocznie informuje rodziców i wszystkich pracowników przedszkola.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko z objawami, patrz pkt 1, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 8. W przypadku wdrożenia przez powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną dodatkowych procedur, należy je niezwłocznie wdrożyć.
 9. Należy umieścić na tablicy informacyjnej przy wejściu oraz w każdej Sali dydaktycznej, w której przebywają dzieci numery telefonów:

- 999 lub 112 – numery alarmowe,

(22) 4564620 lub 609229647 – SANEPID

 

 

Szanowni Państwo

Od 13. 05. 2020 r. przedszkole wznawia swoją działalność. Bardzo prosimy o przygotowanie dzieci do powrotu do przedszkola. Prosimy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w zrozumiały sposób przekazać te informacje swojemu dziecku.

Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak infekcji.

Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek oraz innych przedmiotów.

Przed wejściem do przedszkola rodzicom i dzieciom będzie mierzona temperatura.

Przy wejściu jest umieszczony pojemnik z płynem dezynfekującym. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do przedszkola są zobligowane do dezynfekowania rąk. Wszystkie osoby muszą obowiązkowo mieć na twarzy maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Każdy rodzic wprowadza dziecko do wiatrołapu i tu zmienia dziecku obuwie. Dziecko w drzwiach z domofonem jest odbierane przez nauczyciela pracującego w danej grupie lub przez wyznaczonego pracownika. Rodzic ma zakaz wchodzenia do szatni i do sal. Godzinę przyjścia i wyjścia dziecka wpisuje nauczyciel.

W wiatrołapie może przebywać tylko jeden rodzic z własnym dzieckiem. Bardzo prosimy o sprawne przekazywanie dzieci pod opiekę nauczycieli. Prosimy o przyniesienie kapci – jeżeli zostały wcześniej zabrane – oraz rzeczy na przebranie, które powinny być dostarczone w szczelnie zamkniętych torebkach.

W przypadku pojawienia się nowych informacji zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

784 320 950 lub 882 139 537; kontakt@zielonydomek.edu.pl

 

REGULAMIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM ZIELONY DOMEK W BRZEŚCACH (NA CZAS PANDEMII ).

 1. W przedszkolu mogą przebywać tylko dzieci zdrowe.
 2. Przedszkole jest czynne w godzinach 645 – 1530.
 3. Wejście do przedszkola będzie otwierane indywidualnie każdemu rodzicowi po użyciu dzwonka , znajdującego się obok drzwi wejściowych.
 4. W grupie może przebywać maksymalnie 11 dzieci ( jedna osoba na 4 m2), pod opieką jednego nauczyciela.
 5. Grupa przebywająca w przedszkolu będzie znajdowała się w przeznaczonej dla siebie sali.
 6. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie będą wychodzić na spacer na tereny publiczne, oraz nie będą miały kontaktu z osobami z zewnątrz.
 7. W czasie pandemii zawieszone zostają wszelkiego rodzaju teatrzyki, warsztaty, zajęcia otwarte itp.
 8. W miarę możliwości pogodowych dzieci będą korzystały z przedszkolnego placu zabaw. Jednorazowo na terenie placu może przebywać jedna grupa dzieci.
 9. Po każdym pobycie dzieci plac zabaw będzie dezynfekowany.
 10. Każde dziecko będzie poddawane pomiarom temperatury przy wejściu do przedszkola oraz kontrolnie w ciągu dnia.
 11. Każdy rodzic lub opiekun prawny przyprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola oraz winien być zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki.
 12. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu będą dokonywały zabiegów higienicznych (mycie rąk) ze wzmożoną częstotliwością.
 13. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie będą myły zębów.
 14. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych zbędnych rzeczy np. zabawki, gry, przybory piśmiennicze i plastyczne itp.
 15. Dziecko nie może wynosić z przedszkola żadnych rzeczy i prac, które powstały podczas jego pobytu w przedszkolu.
 16. Godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola odnotowuje i potwierdza własnoręcznym podpisem nauczyciel.
 17. Ubrania dziecka na zmianę, powinny znajdować się w szatni w szczelnie zamkniętym, podpisanym worku.

 

 

Zarządzenie Nr 2/05/2020

Dyrektora Przedszkola Niepublicznego Zielony Domek w Brześcach w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem

Na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.)

§ 1

 1. Wprowadzam „Procedurę dotyczącą zasad postępowania w przypadku podejrzenia  u dzieci zarażenia koronawirusem obowiązującą  w Przedszkolu Niepublicznym Zielony Domek w Brześcach”.
 2. Procedura stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 1. Zobowiązuję nauczycieli do prowadzenia akcji profilaktycznej poprzez:
 2. Przekazywanie rodzicom informacji o udostępnionych na stronie przedszkola materiałach informacyjnych na temat koronawirusa, wywieszanie ważnych informacji na tablicach informacyjnych;
 3. Promowanie w przedszkolu zachowań zmniejszających  ryzyko zakażenia – częstego mycia rąk

stosowania zasad ochrony podczas kaszlu

unikania dotykania oczu, nosa, ust

zachowania bezpiecznej odległości

 1. Zobowiązuję nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dotyczących zasad profilaktyki oraz o częstym przypominaniu  o tych zasadach

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

PROCEDURA I

Procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem obowiązująca  w Przedszkolu Niepublicznym Zielony Domek w Brześcach

Nie wolno lekceważyć żadnych ewentualnych objawów infekcji układu oddechowego takich jak:

- gorączka powyżej 38oC

- kaszel

- duszności

2. W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola.

3. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w sali nr 2 lub 4. Dziecko będzie przebywało w obecności pracownika wyznaczonego przez dyrektora. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

4. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub wicedyrektor powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka oraz SANEPIDtel.: 22 456- 46- 20 lub 609- 229- 647.

5. Dalsze kroki profilaktyczne podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.

6. W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury .

 

SZANOWNI  PAŃSTWO

Informujemy, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji, dziecko zostanie w trybie natychmiastowym odesłane do domu.

Prosimy być przygotowanym na tego typu sytuację.

Taka decyzja spowodowana jest troską o zdrowie wszystkich dzieci powierzonych naszej opiece.

Jednocześnie prosimy o wykazanie troski nie tylko o swoje dziecko ale również  o inne dzieci, i nie przyprowadzanie zainfekowanego dziecka do przedszkola.

 

 

Obraz znaleziony dla: koronawirus

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,

proszę o zapoznanie się z rozkładem dni wolnych w roku kalendarzowym 2019, kiedy to placówka Zielony Domek będzie nieczynna:

2 maja (czwartek)

21 czerwca (piątek)

12-16 sierpnia – tygodniowa przerwa wakacyjna

27 grudnia (piątek)

W dniach 24 i 31 grudnia będzie obowiązywał skrócony czas pracy w godzinach 6.30-15.30.

_________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice,

w dniu 02.11.2018 placówka jest zamknięta.

_________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice,

w dniach 30.04 – 04.05.2018 placówka jest zamknięta.

_________________________________________________________________________

Zatrudnię osobę do sprzątania przedszkola, praca w godz. 17.10-19.30 (lub odpowiednio później) we wszystkie pracujące lub tylko wybrane dni tygodnia. Więcej informacji pod nr. tel. +48 882 139 537 lub mailowo kontakt@zielonydomek.edu.pl. (04.03.2018) 

Ogłoszenie jest już nieaktualne (12.03.2018).

 


 

 

 

 

 Najserdeczniejsze życzenia 

szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia                                                                                                                  
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku
wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa personel placówki Zielony Domek

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki świąteczne

 

 

______________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice

Ze względu na zaplanowaną przez PGE przerwę w dostawie energii elektrycznej w dniach 12-13.10.2017 w godz. 8-17  Przedszkole i Żłobek dostępne będą w ograniczonych godzinach pracy:

Czwartek 6.30 – 14.30

Piątek 6.30 – 14.30 lub nieczynne, jeśli w czwartek wieczorem nie będzie podłączona energia elektryczna konieczna do posprzątania i ogrzania pomieszczeń oraz higienicznego dezynfekowania naczyń.

Jednocześnie informuję, że podobna przerwa w dostawie energii przewidywana jest również na wtorek 17.10.2017 z powodu wymiany transformatora.

Przepraszam Państwa za zaistniałe utrudnienia, które nie są zależne ode mnie.

Z poważaniem, Monika Żuber

—————————————————————————————————————————————

 

OFERTA PRACY

Zatrudnię od zaraz pomoc w przedszkolu i żłobku, preferowana osoba w wieku 19 – 23 lat w trakcie studiów pedagogicznych lub innych, lubiąca małe dzieci. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na okres minimum 1 roku.

 

Kronika wydarzeń i aktualne zdjęcia dostępne są na facebook-u

https://www.facebook.com/brzesce.zielonydomek

Jak minął nam rok przed-szkolny 2014-2015?

https://www.youtube.com/watch?v=MHxRKll63iQ&feature=youtu.be

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

30 czerwca 2016 godz. 16.30 uroczyste zakończenie roku przed-szkolnego!

 

*********************************************************************************************

02 czerwca – Piknik Rodzinny

01 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka

26 maja – Dzień Mamy

24 maja – udział w między przedszkolnym konkursie tanecznym

12 maja – wycieczka do Wioski pod Kogutem

10 maja – udział w między przedszkolnym konkursie piosenki angielskiej

21 kwietnia – wycieczka do manufaktury cukierków w Warszawie

15 kwietnia – warsztaty mydlarskie

12 kwietnia – koncert Bąbel Ziombel

22 marca – Teatrzyk „Koziołek Matołek”

15 marca – koncert kapeli góralskiej

11 marca – udział przedszkolaków w między przedszkolnym konkursie recytatorskim

26 lutego – wewnętrzny konkurs recytatorski

23 lutego – warsztaty chemiczne

11 lutego – wycieczka do Biblioteki w Górze Kalwarii

05 lutego godz 10 – Bal Karnawałowy

28 stycznia godz. 16.00 akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka

28 stycznia godz 10.00 – wizyta pani pedagog i pani psycholog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Piasecznie

26 stycznia – Eksperymenty – zabawa z wodą

18 stycznia – Światowy Dzień Kubusia Puchatka

17 grudnia godz 17.00 Jasełka

17 grudnia godz 10.45 – Teatrzyk Bon Ton kurs savir vivre’u odsłona czwarta „Serce żyrafy”

07 grudnia godz 14.30 – Mikołajki

25 listopada godz 10.00 – Teatrzyk Bon Ton kurs savoir vivre’u odsłona trzecia „Francja elegancja”

19 listopada – wycieczka do sali zabaw w Piasecznie, wyjazd o godz 9.10 powrót o 13.

04 listopada – poznajemy zawód strażaka, wizyta ekipy straży pożarnej w Zielonym Domku

30 października godz 9 – 12 – logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolu, które przeprowadzi logopeda pani Ewa Cięszkowska z rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie. 

22 października godz 16.00 uroczyste pasowanie na przedszkolaka

21 października godz 10.00 – Teatrzyk Bon Ton kurs savoir vivre’u odsłona druga „Stoliczku nakryj się!”

21 października – zebranie z rodzicami grupy żłobkowej

06 i 07 października – zebrania z rodzicami w grupach przedszkolnych

05 października – wycieczka do Domu Kultury w Górze Kalwarii na przedstawienie teatralne „Prot i Filip”

23 września – Teatrzyk Bon Ton kurs savoir vivre’u odsłona pierwsza „Dobre manierki”

*****************************************************************************************

Najważniejsze wydarzenia z czerwca

01 czerwca – Dzień Dziecka

11 czerwca – Wycieczka do ZOO w Warszawie, wyjazd o godz. 9:00, powrót godz. 13:30

12 czerwca – Piknik rodzinny od godz. 16:30

26 czerwca – zakończenie roku przed-szkolnego!

 

Najważniejsze wydarzenia z maja

13 maja – Dzień Sportu pod hasłem „Rowerem przez świat”

14 maja – udział  Mai, Adasia i Kuby w konkursie piosenki angielskiej

18 maja godz. 10:45 – Studio Bąbel Ziombel koncert pt. „Skacz jak sprężyna”

19 maja – udział starszaków w konkursie tanecznym

20 maja – wizyta logopedy pani Katarzyny Bieniek, logorytmika, diagnoza i terapia  logopedyczna

 

Najważniejsze wydarzenia z kwietnia

23 kwietnia – wycieczka na farmę kucyków w Kawęczynie

Przygotowania do konkursu tanecznego.

 

Najważniejsze wydarzenia z marca:

6 marca, godz. 13 – fotograf w przedszkolu, zdjęcia do specjalnej pamiątkowej kolekcji wielkanocnej

12 marca – godz. 12:30 Teatr Urwis z Krakowa, spektakl „Sklep z zabawkami”

http://teatrurwis.pl/wp-content/uploads/2014/05/K01.jpg

17 marca – godz. 10 – 14, wizyta logopedy pani Katarzyny Bieniek, zajęcia z logorytmiki, diagnoza i terapia logopedyczna dla Tygrysków i Krasnali

20 marca – pożegnanie zimy, topienie Marzanny

23 marca – Dzień Wiosny w Zielonym Domku

31 marca – przedświąteczne zajęcia otwarte dla rodziców

Najważniejsze wydarzenia z lutego:

12 lutego – Bal Karnawałowy, zabawa kostiumowa z konkursami 

17 lutego – wizyta logopedy pani Katarzyny Bieniek, pierwsze zajęcia z logorytmiki, diagnoza logopedyczna Tygrysków i Krasnali

26 lutego – wycieczka do sali zabaw

 

Najważniejsze wydarzenia ze stycznia:

27 stycznia – koncert życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka

29 stycznia – spotkanie z policjantem – poznajemy ciekawy zawód

 

Najważniejsze wydarzenia z grudnia:

4 grudnia – spotkanie ze Świętym Mikołajem

16 grudnia – wizyta pani pedagog i pani psycholog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Piasecznie

18 grudnia – Jasełka i zajęcia otwarte dla rodziców

 

Najważniejsze wydarzenia z listopada:

6 listopada – zebranie z rodzicami

13 listopada – uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka

21 listopada – poznajemy zawód strażaka, wizyta ekipy straży pożarnej w Zielonym Domku

28 listopada – wróżby Andrzejkowe

 

Najważniejsze wydarzenia z października:

16 października – Teatr Urwis w interaktywnym spektaklu „Kopciuszek”

20 października – wizyta logopedy pani Justyny Jeżewskiej – przesiewowe badanie logopedyczne